Axxaz voor werkgevers

Vind vandaagbekwaam
personeel!

Wij beschikken over specialisten wereldwijd.

Over AXXAZ

AXXAZ Nederland is een in Nederland gevestigde onderneming met internationale zakenpartners en know-how. Haar gedreven medewerkers en management combineren grondigheid en nauwgezetheid met multinationale innovatie en flexibiliteit.

AXXAZ verenigt klassieke ondernemingsgeest met gevoel voor vernieuwing en flexibiliteit gericht op de toekomst. We nemen onze verantwoordelijkheid als ondernemer serieus. AXXAZ heeft vakkundige en vertrouwde medewerkers met wie een jarenlang dienstverband bestaat. Ook met haar klanten bestaan jarenlange relaties waardoor zij over uitstekende referenties beschikt.

Onze belangrijkste drijfveer is correct, transparant en verantwoordelijk ondernemen. We hechten grote waarde aan langdurige relaties met medewerkers en klanten op basis van wederzijds vertrouwen en respect.

AXXAZ wil medewerkers stimuleren en hen de mogelijkheid tot persoonlijke ontwikkeling en toekomstperspectief bieden. Innovatief personeelsbeleid houdt voor ons in, dat we nieuwe accenten leggen in:

 • voortdurende scholing en begeleiding in elke levensfase
 • stimulering van oudere werknemers en behoud van vakkennis
 • “Diversity management” ofwel een divers personeelsbestand
  actieve gelijkstelling van medewerkers ongeacht sekse en oriëntatie

Nieuwe vormen van arbeidsovereenkomsten en internationale wettelijke regelingen, maatschappelijk en sociaal handelen, veiligheid, ethiek en waarden hebben voor ons daadwerkelijk betekenis en belang. AXXAZ wil beide partijen, medewerkers en opdrachtgevers, gelijkwaardig van dienst zijn in het aanbieden van nieuwe HRM-instrumenten.

AXXAZ werkt conform ISO 26.000

De internationale richtlijn voor MVO, maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De richtlijn heet officieel ‘Guidance on Social Responsibility’. Met ISO 26.000 verankert AXXAZ haar maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen de organisatie. AXXAZ werkt volgens de richtlijnen, internationale conventies, VN-verdragen, ILO, OESO en Global Compact, die bij ISO 26.000 aansluiten.

AXXAZ werkt conform ISO 37.500

ISO 37.500 geeft richtlijnen voor:

We hechten er waarde aan om goede voorwaarden te creëren en te waarborgen gedurende de gehele duur van de uitzendovereenkomst.

ISO 37500 geeft richtlijnen voor:

 • verantwoord en correct tewerkstellen ten behoeve van medewerker en opdrachtgever;
 • flexibiliteit in tewerkstelling, daarbij oog hebbend voor de veranderende vereisten binnen ondernemingen;
 • het onderkennen van risico’s bij tewerkstelling;
 • het faciliteren van wederzijds optimale samenwerking tussen medewerker en opdrachtgever.

Verklaring over het ondernemingsbeleid van AXXAZ Nederland

Het beleid van AXXAZ is erop gericht om veiligheid, gezondheid en welzijn van medewerkers op het hoogste peil te brengen en te houden.

AXXAZ Nederland werkt conform de volgende beleidsregels

 • AXXAZ neemt de geldende wettelijke voorschriften op het gebied van veiligheid, gezondheid, milieu, welzijn en de sociale- en belastingwetgeving nauwgezet in acht en voldoet aan inschrijving Nederlandse Kamer van Koophandel, NEN 4400-2, G-Rekening, IGZ, HSE, ISO 26000, ISO 37500, SCP / VCU, opgenomen in Kiwa Register Verklaring ter Beschikkingstelling voor transport;
 • AXXAZ richt zich van meet af aan in dienstverlening op de veiligheid, gezondheid en welzijn van medewerkers, waarbij we streven naar continue verbetering;
 • AXXAZ inventariseert de werkomgeving en –omstandigheden, opdat optimale veiligheid voor medewerkers, klant en derden gewaarborgd is en daarmee persoonlijk letsel, materiële- en milieuschade voorkómen worden;
 • AXXAZ informeert elke klant over veiligheids-, gezondheids-, milieu- en welzijnsaspecten van de te leveren diensten en de arbeidstevredenheid van medewerkers;
 • AXXAZ geeft voorrang aan het minimaliseren van gevaar voor de veiligheid van medewerkers boven het voorkómen van andere gevaren;
 • AXXAZ communiceert open over veiligheid, gezondheid, milieu, welzijn en kwaliteit van dienstverlening, zowel intern als extern;
 • AXXAZ hecht grote waarde aan periodieke evaluatie van dienstverlening met klanten en medewerkers;
 • AXXAZ maakt transparante, duidelijke en controleerbare afspraken over specificaties, wensen en instructies van klanten;
 • AXXAZ werkt voortdurend aan de verbetering van veiligheid, gezondheid, milieu en welzijn en de kwaliteit van dienstverlening en het welbevinden van medewerkers;
 • AXXAZ werkt voortdurend aan de verbetering van vakkennis van eigen medewerkers, zoals het behalen van de arbeidsveiligheidscertificaten;
 • AXXAZ hecht waarde aan een correcte financiële, sociale en maatschappelijke houding van en onder medewerkers, klanten en instanties;
 • AXXAZ staat voor normen en waarden, persoonlijke en korrekte behandeling, integriteit, professionaliteit, klantgerichtheid, prestatiegerichtheid, flexibiliteit, innovatie, transparantie, duidelijkheid, respect en maatschappelijke verantwoordelijkheid.
 • AXXAZ hecht er waarde aan om goede voorwaarden te garanderen gedurende de volledige duur van de (uitzend-)arbeidsovereenkomst.

Downloadcentrum

Bent u op zoek naar belangrijke documenten?

In ons Dowload Centrum vindt u alles wat u zoekt.